Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De volgende Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna ‘AVV’) regelen de contractuele relatie tussen de klant (hierna: de ‘besteller’) en Demeyere CommV (‘Demeyere’) (Demeyere CommV, met zetel te BE-2200 HERENTALS, Atealaan 63, geregistreerd met KBO en BTW-nummer (BE)0400.853.884) voor de bestellingen geplaatst op of via de online-shop van Demeyere CommV via www.demeyere.be, www.demeyere-online.com of www.zwilling.com (hierna gezamenlijk: de ‘Website’) in de versie die gold op het moment van de bestelling. De besteller is een privépersoon/consument uit België, Nederland, of het Groothertogdom Luxemburg, aangezien het doel van de bestellingen buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit valt.

1.2 Demeyere behoudt zich het recht voor om deze AVV aan te passen zonder u hierover voorafgaand in te lichten, op elk moment en op ieder punt. De aangepaste versie wordt online gepubliceerd, met aanduiding van de datum van de laatste aanpassing. U wordt uitgenodigd om nota te nemen van deze AVV en deze te accepteren vooraleer uw bestelling te plaatsen/valideren en uw betaling hiervan te voldoen. U heeft eveneens de mogelijkheid om deze te printen of te bewaren.

1.3 Afwijkende voorwaarden van de besteller erkent Demeyere niet en binden Demeyere niet, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Demeyere.

2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

2.1 Het plaatsen van een bestelling in de Demeyere online shop vormt een aanbod van de besteller aan Demeyere om een koopovereenkomst af te sluiten. Het aanbod kan echter slechts gedaan worden indien de besteller deze AVV en het Privacy Beleid heeft geaccepteerd. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze AVV en het Privacybeleid die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten met de besteller en er één geheel mee vormen.

2.2 Wanneer de besteller een bestelling plaatst via de online shop van Demeyere, zal Demeyere de besteller een e-mail sturen die de ontvangst van de bestelling bevestigt en de details hierover vermeldt (ontvangstbevestiging) en die de besteller via de functie ‘Afdrukken’ kan uitprinten. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze ontvangstbevestiging geen aanvaarding van het aanbod vormt, maar slechts een loutere melding ter informatie van de besteller dat zijn bestelling bij Demeyere is binnengekomen.

2.3 De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de logistieke partner van Demeyere het bestelde product naar de besteller verzendt en de verzending door de logistieke partner van Demeyere bevestigd wordt met een rechtstreekse e-mail aan de besteller die een verzendingsbevestiging met ’tracking nummer’ bevat. Wanneer meerdere producten zijn opgenomen in één en dezelfde bestelling en de verzendingsbevestiging niet al deze producten vermeldt, komt geen koopovereenkomst tot stand voor de producten die niet worden vermeld.

2.4 Demeyere biedt geen producten aan voor de aankoop door minderjarigen. Ook de producten voor kinderen (bv. kinderbestekken) kunnen uitsluitend door volwassenen worden gekocht.

2.5 Alle producten worden uitsluitend verkocht in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudens. Dit heeft betrekking op zowel het aantal bestelde producten in het kader van een bestelling als de plaatsing van meerdere bestellingen van hetzelfde product, waarbij de op zichzelf staande bestellingen een in huishoudens gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

3. INFORMATIE OVER HET HERROEPINGSRECHT

3.1 Voor zover de besteller consument is zoals bedoeld in artikel I.1, 2° van het Belgisch Wetboek Economisch Recht, beschikt deze over het wettelijke herroepingsrecht. De besteller heeft dus het recht om het contract te herroepen binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen of – indien meerdere artikelen, die de besteller in het kader van een eenvormige bestelling besteld heeft, afzonderlijk worden geleverd – op de dag, waarop de besteller of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in zijn bezit heeft genomen.

3.2 Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, moet de besteller Demeyere informeren over zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden aangetekende brief of e-mail). Via onze Website wordt hiervoor een geschikt formulier aangeboden.

3.3 Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat de besteller de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. Vereiste voorwaarde voor de gebruikmaking van de rechten volgens de terugnameverplichting is echter dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt.

3.4 Als de besteller het contract herroept overeenkomstig bovenstaande voorwaarden, dient Demeyere hem alle betalingen die zij ontvangen heeft terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de besteller heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de door Demeyere aangeboden, voordeligste standaard leveringswijze), uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van de besteller over de herroeping van het contract bij Demeyere is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maakt Demeyere gebruik van hetzelfde betalingsmiddel, waarvan de besteller bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij er met de besteller uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. In geen geval worden er omwille van deze terugbetaling tegenover de besteller kosten aangerekend. Demeyere kan de terugbetaling weigeren, ook na voormelde periode van veertien dagen, totdat zij de artikelen weer heeft teruggekregen of totdat de besteller het bewijs heeft geleverd dat hij de artikelen heeft teruggezonden, afhankelijk van welk het vroegere tijdstip is.

3.5 De besteller dient de artikelen aan Demeyere terug te zenden of over te dragen zonder uitstel en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop hij Demeyere van de herroeping op de hoogte brengt. De terugzending dient aan volgend adres te worden gericht:
Demeyere CommV
Online shop retour
Atealaan 63
2200 Herentals
België

3.6 Voor de kosten van de terugzending geldt het volgende: gebruikt de besteller een door Demeyere beschikbaar gestelde retoursticker, dan is de terugzending vanuit België, Nederland, of Groothertogdom Luxemburg vrij van kosten voor de besteller. Retourstickers kunnen te allen tijde worden aangevraagd bij Demeyere. Indien de besteller niet de retoursticker van Demeyere gebruikt, dient hij de directe kosten van de terugzending te dragen. De besteller draagt de directe terugzendingskosten voor retourzendingen vanuit andere landen dan België, Nederland, of Groothertogdom Luxemburg.

3.7 De herroeping is uitgesloten indien er artikelen worden geleverd die niet geprefabriceerd zijn, voor wier fabricage een individuele keuze of bestemming door de besteller maatgevend is of die klaar en duidelijk op de persoonlijke behoeften van de klant zijn afgestemd.

4. VRIJWILLIGE TERUGNAME VAN DEMEYERE

4.1 Onafhankelijk van de rechten van de besteller conform artikel 3 AVV, gaat Demeyere tegenover de besteller de volgende vrijwillige terugname aan. De besteller kan ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen het contract verbreken door de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst daarvan (begin van de termijn op de dag na ontvangst van de artikelen) naar volgend adres terug te zenden:
Demeyere CommV
Online shop retour
Atealaan 63
2200 Herentals
België

4.2 De tijdige verzending van de producten volstaat om de termijn te respecteren. Voor deze vrijwillige terugnameverplichting is echter vereist dat de besteller de artikelen volledig en ongeschonden in de originele verkoopverpakking terugzendt. Bij artikelen die gebruikt werden, geldt de vrijwillige terugnameverplichting niet. Deze vaststellingen zullen finaal door Demeyere worden gemaakt. Eventuele kosten van terugzending aan de besteller na afwijzing van de vrijwillige terugname worden in dergelijke gevallen door de besteller gedragen.

4.3 De terugzending in het kader van de vrijwillige terugnameverplichting kosteloos voor de besteller vanuit België, Nederland, en Groothertogdom Luxemburg indien hij een door Demeyere beschikbaar gestelde retoursticker gebruikt. Retourstickers kunnen te allen tijde worden aangevraagd bij Demeyere. Indien de besteller niet de retoursticker van Demeyere gebruikt, dient hij de directe kosten van de terugzending te dragen. De besteller draagt de terugzendingskosten voor retourzendingen in het kader van de vrijwillige terugnameverplichting vanuit andere landen dan België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.

4.4 De terugbetaling gebeurt bij gebruikmaking van de vrijwillige terugnameverplichting in de door de besteller oorspronkelijk voor de betaling gebruikte vorm, tenzij er met hem uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen.

4.5 Het wettelijke herroepingsrecht en de garantierechten van de besteller (zie onderstaand) van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden niet beperkt door de bepalingen in verband met de vrijwillige terugnameverplichting.

5. PRIJZEN EN LEVERING

5.1 Alle prijzen die in de online-shop van Demeyere zijn aangegeven, gelden in Euro inclusief de geldende BTW en belastingen. De kosten van levering of verzending zijn niet inbegrepen in deze prijzen, en deze worden apart aangerekend (zie art. 5.2). De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere aankondigingen van Demeyere zijn vrijblijvend in al hun onderdelen en zijn louter indicatief wat de leverings- en uitvoeringsdata betreffen en wordt in geval van overmacht of fout vanwege de besteller onderbroken.

5.2 De verzending van de artikelen gebeurt binnen België, Nederland, en het Groothertogdom Luxemburg onder normale omstandigheden binnen de 4 à 5 werkdagen (maandag tot zaterdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen in België) na verzending van de verzendbevestiging, tenzij anders aangegeven. Deze en andere aangegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden Demeyere niet. De verwachte leveringstermijn zal aan de besteller worden meegedeeld voorafgaand aan het plaatsten van de bestelling en zal worden herhaald in de e-mail met de ontvangstbevestiging. Het niet respecteren van deze leveringstermijn kan op geen enkele manier aanleiding geven tot schadevergoeding voor de besteller of op een recht tot herroeping waar dit uitgesloten zou zijn onder artikel 3.

5.3 De toepasselijke verzendingskosten worden automatisch berekend en toegevoegd aan het eindtotaal van de bestelling eenmaal de besteller de gewenste verzendingsdienst heeft geselecteerd en dit voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt in elk geval pas verzonden na validatie van de volledige betaling.

5.4 Indien Demeyere zonder eigen schuld (bv. door overmacht of omdat een leverancier/toeleverancier van Demeyere zijn verplichtingen niet nakomt) niet in staat is om de bestelde artikelen te leveren, is Demeyere tegenover de besteller gerechtigd, het contract te annuleren. In dit geval wordt de besteller onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is en worden door de besteller eventueel reeds verrichte betalingen zonder uitstel terugbetaald.

5.5 Indien de prijs of de beschrijving van een product niet correct werd weergegeven en deze prijs of omschrijving duidelijk verkeerd of onmogelijk is (vb. een lagere prijs in vergelijking met de waarde van het product), zal Demeyere de besteller contacteren om te vragen of hij of zij het product wenst te bestellen aan de werkelijke prijs. Indien de besteller dit niet wenst, of indien Demeyere geen instructies ontvangt binnen een redelijke termijn, zal Demeyere de bestelling annuleren zonder enig recht op een schadevergoeding voor de besteller.

5.6 De bestelling wordt geleverd op het postadres dat door de besteller werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Demeyere kan geen producten leveren waarvoor meerdere postadressen werden opgegeven.

5.7 Het risico op verlies of beschadiging van de bestelde producten gaat over op de besteller vanaf het moment dat de besteller of een door de besteller aangeduide derde, andere dan de door Demeyere aangestelde vervoerder, de producten in fysiek in bezit neemt. In geval de besteller de producten toevertrouwt aan een vervoerder die niet door Demeyere werd voorgesteld, gaat het risico van verlies of beschadiging van de bestelde producten over op de besteller vanaf het moment deze aan de vervoerder worden overhandigd.

6. HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING OP DE WEBSITE

6.1 Om een bestelling te plaatsen, moet een geldig e-mailadres worden opgeven. De geselecteerde producten, het totale bedrag, en, indien van toepassing, het bedrag van de leveringskosten, kunnen steeds worden gecontroleerd via het ‘winkelwagentje’ voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. Eventuele vergissingen of verkeerd geselecteerde producten, kunnen steeds worden gecontroleerd en aangepast. Als een product dat u wilt bestellen niet op voorraad is, wordt naast het product een waarschuwingsbericht weergegeven. Indien u op de hoogte wenst gehouden te worden wanneer de bestelling opnieuw beschikbaar zal zijn, kan u hiervoor op de knop ‘Houd mij op de hoogte wanneer het product weer beschikbaar wordt’ drukken. Vervolgens zal een nieuw venster geopend worden waarin u wordt gevraagd uw naam en e-mailadres in te voeren, van zodra het product weer op voorraad is en besteld kan worden, ontvangt u een e-mail.

6.2 Om een bestelling te valideren, dient de besteller op ‘Koop nu’ te klikken, waarmee te kennen wordt gegeven dat het om een ‘bestelling met betalingsverplichting’ gaat waardoor de besteller ook aanvaardt gebonden te zijn door een verkoopovereenkomst met Demeyere.

6.3 Na validatie van de bestelling ontvangt de besteller een ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat bij de aankoop werd opgegeven, met de gegevens van de bestelling en een link naar de retourprocedure. Een geprinte versie met de details van de bestelling zal steeds mee verstuurd worden. Daarnaast wordt ook nog praktische informatie in verband met de levering van de bestelling, de toegang en eventuele wijziging tot persoonlijke gegevens voorzien.

6.4 Niettegenstaande er een e-mail met ontvangstbevestiging wordt verstuurd, hangt de definitieve aanvaarding van de bestelling door Demeyere af van de validatie van de volledige betaling. Na het plaatsen van de bestelling kan de status van de bestelling op elk moment online worden gecontroleerd via het persoonlijk profiel van de besteller of door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier.

7. BETALINGSWIJZEN, OPEISBAARHEID EN ACHTERSTALLIGE BETALING

7.1 In de online shop worden onder andere volgende betalingswijzen aangeboden: kredietkaart (bv. MasterCard, American Express, VISA), debetkaart (Maestro), PayPal, Bancontact en iDEAL. Demeyere behoudt zich het recht voor, in bepaalde gevallen bepaalde betalingsmethoden niet ter beschikking te stellen of naar andere betalingsmethoden te verwijzen.

7.2 Het factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar. Bij betaling door middel van een creditcard gebeurt de afboeking van het factuurbedrag van de bij de creditcard horende bankrekening op het moment van de bestelling van de artikelen.

7.3 Aanvullende Algemene Verkoopsvoorwaarden en informatie over de privacybescherming van de firma Adyen:

7.3.1 Om de besteller aantrekkelijke betalingswijzen te kunnen aanbieden, werkt Demeyere samen met de firma Adyen.

7.3.2 Demeyere registreert de bankgegevens van de besteller niet (kredietkaart, debetkaart). De betalingen via de online shop worden op beveiligde manier verwerkt door betalingsdienstaanbieder Adyen.

7.3.3 De betalingsdienstaanbieder zorgt voor de veiligheid van de betalingen door gebruik te maken van de nieuwste encryptie- en firewalltechnologieën. De transactie van de besteller verloopt dus volledig gecodeerd en wordt beschermd tegen eventuele fraude.

7.3.4 In voorkomend geval zal uw ‘Verified by Visa’ of ‘Mastercard SecureCode’ wachtwoord worden gevraagd.

7.3.5 De besteller garandeert dat alle betalingsgegevens die aan Demeyere worden doorgegeven correct zijn, dat de besteller gerechtigd is om gebruik te maken van de gekozen betaalmiddelen en dat er voldoende middelen ter beschikking zijn om de totaalprijs van de bestelling te voldoen. Demeyere behoudt zich het recht voor om bijkomende garanties hieromtrent op te vragen alvorens het aanbod te aanvaarden en/of producten te leveren.

7.3.6 Betaling met krediet-of debetkaart worden aanvaard, betalingen met cheque of contant geld worden geweigerd. Meer informatie over de mogelijke betalingswijzen kan worden geconsulteerd via : www.adyen.com/nl_NL/betaalmethoden.

7.3.7 De definitieve aanvaarding van de bestelling door Demeyere wordt afhankelijk gesteld van de volledige betaling en dus van de bevestiging ervan door Adyen.

8. VOORWAARDEN VOOR KORTINGSBONNEN- EN CODES OF PROMOCODES

8.1 Demeyere kan kortingsbonnen, kortingscodes of promo codes verdelen en uitgeven, die de houder recht geven op een vermindering van de prijs van een aankoop, hetzij in absolute waarde, hetzij in percentage. Elke bon vermeldt het minimumaankoopbedrag, de onlinewinkel waar de bon kan worden gebruikt en de vervaldatum. Bepaalde producten en merken kunnen van het voordeel van de coupons worden uitgesloten of de bon kan aan andere voorwaarden verbonden zijn.

8.2 De bon is niet rentedragend, niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar aan derden, tenzij dit door Demeyere uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bepaald.

8.3 Het is niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen- en/of codes of promocodes voor één bestelling te cumuleren of de kortingsbon met andere voordelen of prijsverminderingen en aanbiedingen te combineren.

8.4 Het verschil tussen het bedrag van de waardebon en de waarde van uw bestelling kan worden betaald met elk betaalmiddel dat op de Website wordt aangeboden. In geval van gehele of gedeeltelijke retour van de goederen wordt het gedeelte van de prijs dat met de bon is betaald, niet terugbetaald noch zijn in dat geval kortingen of andere commerciële voordelen verworven. Als u bij uw aankoop een kortingsbon hebt gebruikt, behouden wij ons het recht voor u de oorspronkelijke prijs van de resterende goederen in rekening te brengen in het geval dat, als gevolg van een herroeping, het totaalbedrag van de resterende bestelling daalt tot onder het minimum aankoopbedrag dat het gebruik van deze kortingsbon toestond of mogelijk maakte. In dat geval kunnen ook andere commerciële voordelen of aanbiedingen die afhankelijk zijn van een minimum aankoopbedrag teruggevorderd worden.

9. AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBREKEN

9.1 De wettelijke voorschriften gelden in geval van gebreken aan de geleverde goederen. De cessie van deze aanspraken van de besteller aan derden is uitgesloten. Zichtbare gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden bij ontvangst van de levering, ten laatste binnen de 24 uren. Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden ten laatste binnen de 24 uren na hun ontdekking, maar ten laatste binnen de 3 maanden na de levering, zonder echter afbreuk te doen aan de wettelijke productaansprakelijkheid bij verkoop van goederen aan consumenten.

9.2 Voor zover er hiernavolgend niets anders van toepassing blijkt te zijn, zijn verdergaande aanspraken van de besteller – op basis van eender welke juridische grond – uitgesloten voor zoveel als wettelijk toegelaten. De aansprakelijkheid van Demeyere beperkt zich sowieso tot het vervangen of herstellen van het geleverde goed, naar keuze van Demeyere. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten zoals onder meer, maar niet beperkt tot gederfde winst of voor andere (im)materiële schade van de besteller. Voor zover de contractuele aansprakelijkheid van Demeyere uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en agenten. Niets beperkt echter de aansprakelijkheid van Demeyere voor lichamelijke schade of schade ten gevolg van opzet.

9.3 Elke aansprakelijkheid van Demeyere is sowieso beperkt tot de aankoopprijs van het betrokken goed. Demeyere is niet aansprakelijk voor de lichte nalatige niet-nakoming van niet-essentiële plichten die uit de overeenkomst voortvloeien.

9.4 De besteller is verplicht passende maatregelen te treffen ter afwending en vermindering van schade.

9.5 In geval bij non-conformiteit een vervangende levering gebeurt is de besteller verplicht de eerst geleverde artikelen terug te zenden naar Demeyere zonder uitstel en op kosten van Demeyere. De terugzending van de gebrekkige artikelen dient te gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Demeyere behoudt zich het recht voor om de nakoming bij non-conformiteit pas door te voeren nadat ze de eerst geleverde artikelen heeft teruggekregen.

9.6 De toepasselijke garantieperiodes op de aangekochte producten kunnen worden geconsulteerd via de Website, via volgende link.

9.7 Demeyere is niet aansprakelijk voor gebreken van de geleverde artikelen die veroorzaakt worden doordat de artikelen onvakkundig werden behandeld, of op een door Demeyere niet goedgekeurde manier werden veranderd. Hetzelfde geldt voor het geval dat de besteller geen gevolg heeft gegeven aan de voorschriften betreffende de behandeling en het onderhoud van de artikelen.

10. SCHULDVERGELIJKING, INHOUDING

De besteller heeft slechts recht op schuldvergelijking wanneer zijn eisen rechtsgeldig en definitief worden vastgesteld door een in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank of door Demeyere ondubbelzinnig worden aanvaard. Bovendien is de toepassing van een retentierecht slechts mogelijk voor zover de eis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven de eigendom van Demeyere totdat de besteller de volledige betaling heeft verricht.

12. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIKMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONZE KLANTEN

Demeyere verzamelt persoonsgegevens van de bezoeker resp. besteller louter in het kader van het bezoek aan de online-shop en de uitvoering van bestellingen. Voor de details wordt verwezen naar het Privacy Beleid van Demeyere die in de online-shop te allen tijde in afdrukbare vorm kan worden opgevraagd.

13. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie stelt via volgende link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor de online geschillenbeslechting ter beschikking. Demeyere vestigt er de aandacht op dat Demeyere noch bereid noch verplicht is deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor beslechtingsinstanties voor consumenten. Hetzelfde geldt voor de nationale geschillenbeslechtingsprocedure conform boek XVI Wetboek Economisch Recht.

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

14.1 Het Belgisch recht is van toepassing op transacties tussen Demeyere en de besteller, waaronder de overeenkomsten die ontstaan via de online webshop (in het bijzonder de opstelling, geldigheid, invulling en nakoming ervan). Dit is eveneens het geval voor de bestellingen die niet vanuit België worden geplaatst. In dit laatste geval aanvaardt de besteller expliciet de toepasselijkheid van het Belgische recht, waarbij Demeyere alle voorbehoud maakt voor eventueel dwingende rechtsbepalingen van het land waaruit de bestelling wordt geplaatst.

14.2 Indien een bepaling van deze AVV nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden. De nietige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling, die binnen de wettelijke grenzen het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

14.3 Elk geschil tussen Demeyere en de besteller dat niet op minnelijke wijze verholpen kan worden, valt voor zoveel als wettelijk toegestaan onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, België.Laatste update: mei 2021